Text legal i política de privacitat

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB DEL TITULAR

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

ABARAI NATURE S.L. d’ara endavant EL TITULAR és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili en MASIA LA SERRA DE SALSELLAS, 08619 BORREDA, i C.I.F. nº B-67993782 i telèfon 938414148.

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’ús tenen per objecte regular l’ús dels serveis que EL TITULAR posa gratuïtament a la disposició dels Usuaris del lloc web www.xuriguera.com

EL TITULAR pot oferir a través del mateix, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del mateix per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en els llocs web del TITULAR.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters, que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del TITULAR o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part d’aquest lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. EL TITULAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: 

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del TITULAR i, amb caràcter enunciatiu, que no limitant, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web estan protegits per la Llei.

EL TITULAR no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferts en el mateix.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del TITULAR o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 Responsabilitat per l’Ús del Web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, no obstant això, EL TITULAR no assumeix cap garantia en relació amb errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra EL TITULAR basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si escau, l’Usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al TITULAR amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

EL TITULAR exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al TITULAR

Així mateix, EL TITULAR també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del TITULAR

EL TITULAR està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

EL TITULAR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos del seu lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

EL TITULAR queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació oposada en el lloc web enllaçat.

7) POLÍTICA RESPECTE A DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB
7.1. A través de formularis

Sense perjudici del previst en cadascun dels formularis del lloc web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament al TITULAR al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. EL TITULAR incorporarà les dades facilitades per l’Usuari a un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita remesa a: La Serra de Salsellas S.L
Masia La Serra de Salsella, Borreda, 08619 Barcelona, o per e-mail a: 

7.2. A través de Cookies

Aquest Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

• La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el lloc web, així com el temps dedicat.
• Les pàgines de destinació que ha visitat i les accions realitzades en les mateixes.
• Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Aquest web utilitza cookies de Google: Polítiques de cookies de Google

7.3. Confidencialitat

EL TITULAR es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al TITULAR a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al TITULAR, es consideraran no confidencials, reservant-se EL TITULAR el dret a usar-los de la forma que consideri més adequada.

9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

EL TITULAR es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les Condicions d’Ús del present lloc web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d’Ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes Condicions d’Ús.

10) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TIULAR i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.